Fundusze Unijne, pomoc publiczna – obsługa prawna wnioskodawców i beneficjentów

Kompleksowe doradztwo prawne na etapie pozyskiwania, wydatkowania oraz rozliczania środków z funduszy UE. Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne zarówno dla beneficjentów funduszy unijnych, jak i podmiotów, które starają się o uzyskanie dotacji z UE. Reprezentujemy naszych Klientów przed instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi, a także później na etapie postępowania sądowego czy sądowo – administracyjnego. Klientom zapewniamy wsparcie w toku czynności kontrolnych oraz przy formułowaniu zarzutów co do ewentualnych uchybień w realizacji projektów wskazanych przez właściwe instytucje, a następnie co do zasadności i  wysokości wymiaru korekty finansowej dotacji przyznanej beneficjentowi. Rozwiązujemy także problemy prawne związane z udzielaniem oraz przyjmowaniem pomocy publicznej.

Zakres usług:
 • interpretacje przepisów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi, tematyką funduszy europejskich, pomocą publiczną, zawierania umów cywilnoprawnych oraz przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego
 • przygotowanie umów/porozumień partnerskich
 • kompleksowe doradztwo prawne beneficjentom środków unijnych
 • wsparcie prawne podmiotów starających się o dotacje
 • doradztwo prawne na każdym etapie realizacji projektu
 • pomoc podczas kontroli projektu przez uprawnioną instytucję
 • nadzór nad formalnymi aspektami wniosku o dofinansowanie;
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma Instytucji Pośredniczących/Instytucji Zarządzającej dotyczące uznania wydatków za nie kwalifikowane oraz innych wątpliwości w zakresie prowadzenia projektu;
 • sporządzanie protestów i odwołań od informacji/decyzji Instytucji Pośredniczących oraz skarg administracyjnych od decyzji ostatecznych;
 • opracowywanie opinii prawnych związanych z realizacją umowy o dofinansowanie;
 • nadzór prawny nad realizacją projektu zgodnie z wytycznymi programu;
 • opiniowanie decyzji merytorycznych podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu;
 • reprezentację w postępowaniu sądowym, sądowo – administracyjnym i administracyjnym (w tym sprawach o nałożone korekty finansowe).