O nas

W codziennej pracy dążymy do zagwarantowania kompletnych rozwiązań prawnych, zaspokajających wszelkie oczekiwania Klientów. W osiągnięciu tego celu pomaga nam doskonałe przygotowanie merytoryczne, doświadczenie zawodowe oraz zaangażowanie, z jakim wykonujemy naszą pracę. Polegamy wyłącznie na rozwiązaniach skutecznych, sprawdzonych we wcześniej praktyce, zwłaszcza sądowej.
o_nas

Dzięki pracy w zespole, który kieruje się najwyższą starannością, udaje nam się zapewnić najbardziej efektywne doradztwo oraz wysoki poziom świadczonych usług prawnych. Świadczymy usługi także w języku angielskim i niemieckim.

Aktualny zespół kancelarii

doktor nauk prawnych

piotr.sawczuk@sawczuk.net.pl

Specjalizacje

 • Podatki i prawo celne
 • Doradztwo korporacyjne
 • Fuzje i przejęcia

Organizacje

 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
 • członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

Praktyka

 • specjalista z zakresu prawa podatkowego i prawa celnego, spraw sądowych i postępowań administracyjnych
 • doradca rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych i pełnomocnik spółek, w szczególności w zakresie negocjacji, procesów przekształceń, fuzji i przejęć, optymalizacji podatkowych oraz bieżącego doradztwa korporacyjnego
 • pełnomocnik w licznych postępowaniach kontrolnych, podatkowych, egzekucyjnych, sądowo-administracyjnych
 • adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS
 • kierownik i wykładowca na podyplomowych studiach dla funkcjonariuszy celnych, wykładowca na aplikacji notarialnej, kursach na doradców podatkowych oraz w ramach szkoleń zawodowych dla adwokatów organizowanych przez ORA w Lublinie
 • prowadzi obsługę prawną w języku angielskim

Z pasji – żeglarz

 • W pierwszej dziesiątce RANKINGU GRUPOWEGO DOUBLE NA NAJLEPSZEGO SKIPPERA Baltic Polonez Cup Race 2013 – 2021 Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza – Baltic Polonez Cup Race

Wybrane publikacje

Artykuły

 1. Ulga budowlana – nowe zasady, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika 2001, Nr 10, s. 2-5 (z M. Kępa-Kozak);
 2. Łączenie wydatków z różnych tytułów w ramach dużej ulgi budowlanej, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika 2001, Nr 15/16, s. 8-9 (z M. Kępa-Kozak)
 3. Zakres podatku od czynności cywilnoprawnych, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika 2001, Nr 12, s. 7-11;
 4. Wymiar podatku od czynności cywilnoprawnych, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika 2001, Nr 13/14, s. 20-24;
 5. Projekt upadł, problem pozostał, Prawnik – Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie 2005, Nr 2/6, s. 35-36;
 6. Podatek akcyzowy na samochody używane (Uwagi na tle prawa unijnego i polskiego), Europejski Przegląd Sądowy 2005, Nr 3, s. 25-36 (z R. Poździk) – artykuł został umieszczony na liście Bibliografii Sądowej (część B) Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu [2005 No 6, ref. 2118].
 7. Akcyza od sprowadzanych samochodów – kosztowna porażka fiskusa czy pyrrusowe zwycięstwo podatników, Prawnik – Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie 2006, Nr 3/10, s. 30-36;
 8. Opłata skarbowa od substytucji – noworoczny prezent fiskusa, Prawnik – Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie 2007, Nr 4/11, s. 20-26;
 9. Objęcie spółki restrukturyzacją jako przesłanka wyłączająca winę członków zarządu w niezłożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości /w:/ Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, red. B. Kucia-Guściora, M. Műnich, L. Bielecki, A. Krukowski, Wydawnictwo KUL Lublin 2008, s. 155-170.
 10. Moc dowodowa dokumentów wydawanych przez zagraniczne organy celne w ramach porozumień o wzajemnej pomocy w sprawach celnych /w:/ Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, red. M. Műnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL Lublin 2009, s. 205-218;
 11. Przesłanki stosowania wydłużonego terminu powiadomienia dłużnika o kwocie długu celnego w świetle praktyki orzeczniczej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójtowicz, red. A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol, Wyd. UMCS Lublin 2011, s. 399-406;
 12. Ewolucja koncepcji podstaw wymiaru należności celnych w Polsce – wybrane zagadnienia, /w:/ Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy, praca zbiorowa pod redakcją naukową dr P. Stanisławiszyna i T. Nowaka, Warszawa 2012, s. 429-441;
 13. „O etosie Profesora Mariana Lecha Klementowskiego”, Mieczysław Sawczuk, Piotr Sawczuk, Marcin Konarski, Grzegorz Borkowski, Eryk Pietrusiński – Studia Iuridica Lublinensia, s. 239-244 Tom XIX, Lublin 2013

Monografie

 1. Wartość celna jako element kalkulacyjny należności celnych, Oficyna Wydawnicza Verba Lublin 2011, s. 293.

Rozdziały w publikacjach zbiorowych

 1. Niezespolona administracja skarbowa, rozdział 5, w: Niezespolona administracja rządowa, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Wyd. Difin Warszawa 2011, s. 56-82;
 2. Niezespolona administracja kontroli skarbowej, rozdział 6, w: Niezespolona administracja rządowa, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Wyd. Difin Warszawa 2011, s. 83-96;
 3. Elementy kalkulacyjne, rozdział 6, w:Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją Artura Kusia i Mieczysława Kowerskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydanie I, Lublin–Zamość 2011, s. 143-171;
 4. Elementy kalkulacyjne, rozdział 6, w:Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją Artura Kusia i Mieczysława Kowerskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydanie II, Lublin–Zamość 2012, s. 143-171;
 5. Taxation elements of charge, Chapter 6, in: The cross – border movement of goods and persons in the European Union, edited by A. Kuś, M. Kowerski, Lublin – Zamość 2012, s. 139-167

joanna.sawczuk@sawczuk.net.pl

Specjalizacje

 • Inwestycje i procesy budowlane
 • Doradztwo korporacyjne
 • Kontrakty handlowe
 • Spory gospodarcze
 • E-commerce
 • Prawo nowoczesnych technologii
 • Prawo własności przemysłowej

Organizacje

 • Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

Praktyka

 • Specjalizacja w prawie spółek, prawie handlowym i cywilnym
 • Doradztwo w procesach inwestycyjnych, w transakcjach przejęć, fuzji i restrukturyzacjach spółek
 • Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej firm deweloperskich, spółek z branży budowlanej i e-commerce
 • Bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami cywilnymi i administracyjnymi
 • Prowadzenie i obsługa prawna w języku angielskim i niemieckim

lukasz.chroscicki@gmail.com

Specjalizacje

 • Kontrakty handlowe
 • Doradztwo korporacyjne
 • Prawo pracy
 • Przekształcenia, fuzje i przejęcia
 • Ochrona danych osobowych

Organizacje

 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Praktyka

 • ponad 15 letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i bieżącym doradztwie korporacyjnym
 • sporządzanie i negocjowania warunków umów w obrocie gospodarczym
 • doradztwo i prowadzenie procesów due delligence, M&A i przekształceń podmiotów gospodarczych
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy
 • pełnomocnik w sprawach przed sądami cywilnymi i administracyjnymi

malgorzata.kozak@sawczuk.net.pl

Specjalizacje

 • umowy gospodarcze
 • doradztwo korporacyjne
 • spory sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • prawo spółek handlowych
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo gier hazardowych oraz prawne i podatkowe aspekty organizacji programów wsparcia sprzedaży (m.in. loterie promocyjne, konkursy i programy lojalnościowe, motywacyjne)
 • tzw. sprawy frankowe

Organizacje

 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Praktyka

 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych
 • sporządzanie i negocjowanie warunków umów w obrocie gospodarczym, w tym w obrocie krajowym i międzynarodowym
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw (spółki prawa handlowego, jednoosobowa działalność gospodarcza)
 • obsługa prawna w języku angielskim

Nagrody

 • wyróżnienie dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie za uzyskanie najwyższego wyniku z egzaminu radcowskiego

katarzyna.wojcik@sawczuk.net.pl

Specjalizacje

 • prawo administracyjne – reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych
 • prawo nieruchomości – analizy stanu prawnego nieruchomości, regulacje z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • prawo rodzinne – podział majątku wspólnego małżonków oraz sprawy między rodzicami a dziećmi (alimenty, kontakty, ustalenia ojcostwa)
 • obsługa korporacyjna organów spółek
 • prawo ubezpieczeń społecznych (świadczenia emerytalne, rehabilitacyjne, renty)
 • prawo celne, w tym doradztwo przy procedurach celnych i wprowadzaniu towarów na obszar celny UE

Organizacje

 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Praktyka

 • doradztwo z zakresu spraw administracyjnych, w tym przygotowywanie odwołań, zażaleń, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych
 • dokonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
 • prowadzenie sprawy o rozwód, o podział majątku wspólnego małżonków oraz sprawy między rodzicami a dziećmi (alimenty, kontakty, ustalenia ojcostwa)
 • doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w szczególności w zakresie wewnętrznych działań organów (protokoły zgromadzeń, zmiany umów spółek, likwidacje spółek, postępowanie rejestracyjne przed KRS) oraz transakcji gospodarczych (zbycia udziałów, przekształcenia, likwidacje)
 • świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa celnego
 • pełnomocnik w sprawach sądowych
 • prowadzi obsługę prawną w języku niemieckim

marcin.grela@sawczuk.net.pl

Specjalizacje

 • prawo gospodarcze (dochodzenie należności od kontrahentów, zakładanie i likwidacja działalności gospodarczej, zbycie i sukcesja przedsiębiorstwa)
 • prawo pracy (bieżące doradztwo, kontrola wewnątrzzakładowych aktów prawnych, wdrażanie u pracodawców wszelkich zmian w obowiązujących przepisach prawa)
 • prawo spółek handlowych (przygotowanie dokumentacji korporacyjnej oraz wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego celem zarejestrowania zmian korporacyjnych)
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (obsługa klienta na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego)
 • prawo karne (reprezentowanie klientów pokrzywdzonych przestępstwami o charakterze gospodarczym)

Organizacje

 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Praktyka

 • prowadzi obsługę prawną w zakresie przygotowania dokumentów korporacyjnych m.in. umów, statutów, regulaminów i uchwał
 • sporządza i negocjuje warunki umów w branży FMCG
 • doradza pracodawcom, a także pracownikom w sprawach z zakresu prawa pracy
 • występuje w charakterze pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa karnego
 • reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • zajmuje się nadzorem nad windykacją należności w postępowaniach egzekucyjnych
 • prowadzi obsługę prawną w języku angielskim
 • ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

weronika.pikula@sawczuk.net.pl

Specjalizacje

 • prawo spółek handlowych
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo pracy

Praktyka

 • ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 • w ramach praktyki studenckiej w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL zdobywała doświadczenie i umiejętności praktyczne z zakresu postępowania mediacyjnego
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz w bieżącej obsłudze przedsiębiorców
 • w 2023 r. uzyskała certyfikat mediatora do spraw cywilnych
 • w 2023 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

jakub.pluta@sawczuk.net.pl

Specjalizacje

 • prawo cywilne
 • prawo administracyjne
 • prawo spółek handlowych

Praktyka

 • ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku „Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe”
 • w ramach praktyki studenckiej zdobywał umiejętności praktyczne w kancelariach, prokuraturze oraz państwowych jednostkach organizacyjnych
 • doświadczenie zdobywał w pracy w organach administracji publicznej zajmując się obsługą prawną oraz zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej
 • w 2023 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

Dołącz do nas

Nasza kancelaria prężnie się rozwija, dlatego poszukujemy wybitnych i uzdolnionych osób. Sprawdź aktualne oferty pracy w zakładce kariera.