Obsługa prawna przedsiębiorców, prawo spółek, fuzje i przejęcia, prawo upadłościowe i naprawcze

  • Tworzenie i rejestracja spółek, przedstawicielstw oraz oddziałów, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego
  • Łączenie, podziały, przekształcenia spółek
  • Nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
  • Doradztwo prawne i kompleksowa obsługa zmian kapitałowych i osobowych tj. zbycie udziałów lub akcji, podwyższenie kapitału zakładowego
  • Kompleksowa organizacja zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy
  • Reprezentowanie interesów wierzycieli, jak i dłużników przed wszczęciem oraz w trakcie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego